Сфери на дейност

 
Ние консултираме и представляваме интересите на нашите клиенти надеждно и солидно, реагираме бързо и предвиждаме най-вече индивидуалните потребности на клиентите независимо дали става въпрос за първоначална юридическа консултация или за поемането и обработването на мандата. От широкия кръг на правни аспекти се оформиха следните основни области на дейност и интереси:
  • Общо договорно право
  • Изготвяне на договори
  • Икономическо право (търговско и дружествено право)
  • Общо и специално административно право
  • Изпълнителни производства
  • Наемни отношения
  • Транспортно право
  • Правна защита в сферата на индустриалната собственост
  • Частно строително право
  • Данъчно право (в сътрудничество)
Точно в тези правни области сме в състояние да разработим и да осъществим индивидуално напаснати решения на Вашите въпроси.
 
При трансгранични правни въпроси във връзка с България, сме в състояние, да намерим решението им и на място, в сътрудничество с адвокати и данъчни съветници.
 
Също така предлагаме под формата на медиация съдействие при извънсъдебното решаване на спорове в различни области от правото, икономиката и различни сфери нa бизнеса и търговията.
Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.
 
Предмет на медиацията могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители и други спорове между физически и/или юридически лица.
 

За повече информация кликнете на: „Медиация“.