Общо договорно право

Със Закона за модернизиране на облигационното право на ФРГ, който влезе в сила на 01.01.2002 година, се промени по значителен начин и общото договорно право.
 
Характерно за общите разпоредби относно възпрепятстване изпълнението на договорни задължения е състава на нарушеното задължение. Също така изцяло бяха променени и правните разпоредби относно давността. На мястото на предходното правило за давност (30 години) влезе от тогава в сила принципно срок за давност от три години, започващ в края на годината, в която е възникнала претенцията и кредитора е придобил информация относно обстоятелствата, които обосновават претенцията и относно личността на дебитора.
 
Закона за модернизиране на облигационното право има значително въздействие в ежедневието, както за потребителя, така и за предприемача.
Предмет на въпроси от общо договорно-правно естество са преди всичко следните:
  • Кои са претенциите, на които имам право към договорния ми партньор?
  • Имам ли право да откажа да изпълня договорни задължения?
  • Изтекла ли е евентуално давността на моите претенции или на тези към мен?

За да бъдем в състояние, да намерим разрешения на конкретните Ви въпроси, се свържете с нас.