Изготвяне на договори

Една от другите главни сфери на дейност на нашата кантора е изготвянето и проверката на договори, както и воденето на преговорите при сключване на договорни отношения.

Изготвянето на договорите общоприето се назовава каузална юриспруденция. Под това се разбира превантивната консултация и оформянето на бъдещите отношения и ситуации на страните.
 
Още древните римляни са знаели: "Pacta sunt servanda". Веднъж сключен ли е договора, трябва да се изпълни.
 
В Германия важи по принцип правилото за свобода на договора. Това означава, че договорите по принцип могат да бъдат сключвани неофициално и поради тази причина са валидни също и устно или чрез ръкостискане сключени договори. Само в определени ситуации съществуват разпоредби за официално сключване. В това число договор за даване пари на заем, обещание за дарение, договор за недвижим имот. При това в немското право се прави разлика между така нареченото повелително право и диспозитивното право. Много от приетите закони от европейското и немското законодателство съдържат норми, които не са задължителни. Това означава, че договорния партньор може да промени тези норми и на тяхно място да договори други. В много случаи не е познато, че в тези точки могат да бъдат въведени собствени представи.
 
Поради тази причина има много ситуации, в които писмено сключените договори могат да се окажат много полезни:
 • предварително договаряне във връзка с евентуално сътрудничество или обединяване (стопанските идеи и разработки се държат в тайна)
 • сътрудничество между предприятия и лица със свободни професии
 • предупреждения за предявяване на иск поради мнимо нарушаване правата на трети лица
 • изключване на чуждестранно право и национални международни договори
 • уреждане по взаимно съгласие на спорове поради недостатъци, просрочвания, несъстоятелност или искания за обезщетение
 • споразумения за извън съдебно уреждане на бъдещи спорове по взаимно съгласие поради запазването в тайна на спора и бързо разрешаване, както и поради сходство с естеството на други правни спорове (национални и чуждестранни търговски палати, арбитражни процеси и т. н.)
На базата на Вашите изисквания, съставяме договори в частната и професионалната сфера и поемаме най-вече следните задачи:
 • изпълнението и воденето на преговори по договори
 • съдействие във воденето на преговори по договори
 • изготвяне на проектодоговор за общи условия на ползване 
 • изготвянето на дружествени договори
 • проверка на проектодоговори
 • анализиране на договори и консултация за правните последици
  • обезщетение и отговорността за недостатъците
  • нарушаване на договорни отношения 
  • прекратяване, отстъпване и оспорване
 • оптимизация на поставените икономически цели
 • кризисен мениджмънт и модерация при договорни спорове
 • утвърждаване и съпротива на договорни претенции