Общо и специално административно право

Административното право регламентира преди всичко правните отношения на държавата към нейните граждани, но също така и функциите на отделните държавни институции и връзките между тях.  Административното право се разделя по принцип на общо и специално административно право. При което общото административно право установява основите и основните принципи на администрацията, както и нейната сфера на дейност. Административното право регламентира основните правни институции и процесуални методи, които фигурират в основите и могат да бъдат необходими за всяко административно производство, независимо от съответната правна област.

 
Специалното административно право предоставя специфични правни норми свързани със специфичните дейности на единичните административни отрасли (напр. Строително право, Комунално право, Правилник за движение по пътищата и др.).
 
 

Общо административно право

 
Общото административно право отнасящо се за административната дейност на федералните служби е включено в (Федералния) Административно – Процесуален Кодекс на ФРГ, а по отношение на административната дейност на службите в единичните федерални провинции  на ФРГ в съответните Провинциални Административно – Процесуални Кодекси, които по съдържание се припокриват до голяма степен с Федералния Административно – Процесуален Кодек. За единични аспекти на общото административно право съществуват и допълнителни специални закони, като например Законите за принудително изпълнение на административни решения на Федерацията и на единичните провинции за принудителното изпълнение на административни решения. 
 

По единично общото административно право се отнася до:

 • административния акт
 • административната мярка
 • правната наредба
 • уставите
 • обществената поръчка

Административния процес регламентира осъществяването на административни решения, особено:

 • протичането на общите административни процеси, преди всичко правата и задълженията на страните в процеса
 • специфичните видове процеси

Административното изпълнение се занимава с принудителното изпълнение на административни решения, особено:

 • имуществените санкции
 • възлагане на взискател
 • прилагане на физическа сила
   

Специално административно право

Специалното административно право е правото, което отговаря на специалните изисквания на определени конкретни административни задачи. Нормите на специалното административно право се прилагат съвместно с общото административно право, като допълват или модифицират изискванията му. По същата логика общото административно право допълва специалното, там където то не разполага със собствени норми.
 

Систематичното структуриране на специалното административно право е подразделено както следва:

 • Закони за обществения ред или Закон за предотвратяване на опасност
 • Комуналното право (Правните норми на общините и окръзите)
 • Строителни правни норми (Строителни правни норми на федералните провинции)
 • Стопанско-административно право и Стопанско-регулаторно право (напр. Наредба за Стопанска Дейност, Закон за заведенията за обществено хранене, Наредба за занаятите, Закона за телекомуникацията, Закон срещу ограничаването на конкуренцията)
 • Законодателство в областта на околната среда (Федерален Закон за защита от вредни емисии)
 • Закони за образованието
Специалното административно право, в зависимост от разпределянето на законодателните правомощия, е регламентирано както с федерални, така и с провинциални закони. Провинциални закони се срещат предимно в областта на предотвратяването на опасност и комуналното право, докато законодателството в областта на околната среда, законите за планиране и стопанско-административното право са регламентирани преди всичко на федерално ниво. Много често все пак съвместно с федералните законови изисквания се прилагат изпълнителни или допълващи провинциални правни норми.
Освен това в много области специалното административно право се припокрива частично или е повлияно от европейски правни норми.
 
Административното право се допълва с Административно-Процесуалното право, което регламентира правната защита по административно-правни въпроси и най-вече организацията и начина на действие на административната юрисдикция, както и протичането на административния процес.
Административно-Процесуалното право регламентира правната защита против действията на администрацията пред административната юрисдикция. Законово е регламентирано в Наредбата за административен съд. Наредбата за административен съд регламентира съдебните процеси пред административните съдилища.
При това Наредбата за административен съд представлява само частична регламентация. В случай, че не са регламентирани някакви изисквания в нея, процесът протича съгласно регламентациите на Закона за конституционния съд и Гражданско-Процесуалния Кодекс, чл. 173 от Наредба за административен съд на ФРГ.

С удоволствие бихме Ви подкрепили по въпроси от административно-правно естество.