Правна защита на интелектуална собственост

Правната защитата на интелектуалната собственост е свързана с редица правни разпоредби, чиято обща правно-политическа цел е заложена в предпазването на интелектуалната собственост от щети, свързани с нейните възможности за развитие и с постигнатите резултати. Към правната защитата на интелектуалната собственост спадат Патентното право, Право върху полезен модел, Право върху промишлен дизайн, Закона за търговските марки и Конкурентното право.
 
Правната защитата на интелектуалната собственост трябва преди всичко да защитава и да насърчава иновацията и творчеството на „изобретателя”. Към правните защити на интелектуалната собственост се броят преди всичко:
·         търговската марка
·         патентът
·         промишленият дизайн, както и
·         полезният модел
 

Закон за търговската марка

При нарушения на Закона за търговската марка се издават предупреждения, с цел избягване на съдебни процеси. Освен претенциите по Закона за търговската марка, могат да съществуват същевременно и допълнителни претенции, най-вече такива по Закона за имената (чл. 12 Гражданския Кодекс на ФРГ /BGB/) както и съгласно чл. 812, 823 Гражданския Кодекс на ФРГ /BGB/ и съгласно Закона за нелоялната конкуренция (чл. 8, 9, 10 Закона за нелоялната конкуренция /UWG/).
Ние предлагаме консултация по проблеми свързани със Закона за търговската марка.
При това ще Ви подпомагаме при подготовката заявлението за вписване на търговската марка. Ние преценяваме годността на търговската марка за вписване и/или извършваме проучвания за сходство.
Също така издаваме от името на нашите клиенти и предупреждения съгласно Закона за търговската марка или отговаряме на такива.
 

Получили сте издадено предупреждение?

В много голяма част от случаите бяхме вече в състояние да предотвратим искания за обезщетение и адвокатски такси от страна на ответни адвокатски кантори.
 

В никакъв случай не подписвайте приложената декларация за въздържане!

Приложената към предупреждението декларация, може да бъде счетена пред съда като признание за извършено нарушение и крие в себе си освен това значителни рискове. Поради това, изисканата декларация за въздържане, не бива в никакъв случай, да бъде подписана преди да бъдат въведени промени. Незабавно потърсете нашата адвокатска помощ преди подписването на наказуемата декларацията за задължително въздържане.

За изясняването на специфични въпроси по единични случаи в сферата на правната защита на интелектуална собственост, обърнете се без колебание към нас!