Частно строително право

В основата на частното строително право са законовите договори за изработка, както и правните норми за договаряне и възлагане на строителни поръчки (VOB/B и VOB/C). В тази сфера консултираме и представляваме различни участници в строителни работи, както от страна на възложителя така и от страна на извършителя, като например частни възложители на строителни работи, занаятчийски фирми и строителни предприятия във всички аспекти на строителното право. В сферата на частното строително право сме специализирани в:

  • оформяне, проверка, договаряне на договори за строителство и други документи към договорите за строителство
  • оформяне на договори
  • проверка на договори
  • гаранционни претенции
  • правна консултация в периода на строителство
  • консултация и представляване при претенции свързани с нарушено протичане на строителството
  • прекратяване на договор и изпитателна проверка
  • консултация и представляване при строителни дефекти
  • извънсъдебно разрешаване на спорове / медиация
  • представляване в съдебни производства

При това избягването на спорове и извънсъдебното разрешаване на споровете са главната ни цел, за да бъдем в състояние, чрез умение за водене на преговори и оптимално изчерпване на правните разпоредби, да постигнем възможно най-добрият икономически резултат за нашите клиенти.