Медиация

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето лице-медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Предмет на медиацията могат да бъдат граждански, търговски трудови, семейни, и административни спорове, свързани с права на потребители и други спорове между физически и/или юридически лица.
 
Най–късно с влизането в сила на закона за медиация на ФРГ на 12.01.2012 информацията относно възможностите на извънсъдебно решаване на спорове в рамките медиацията стана кодифицирано адвокатско задължение в рамките на консултацията на манданта. 
 

Предимства на процедурата:

  • доброволна- процедурата започва по взаимно съгласие на страните и продължава докато страните са съгласни.
  • контролирана – страните осъществяват контрол върху спора и изхода от него. Те решават какъв ще бъде изхода от него, като го основават на интересите си.
  • бърза – повечето случаи се решават за няколко часа. Други случаи могат да изискат дни или седмици, в зависимост от сложността на въпросите и волята на страните.
  • икономична – медиацията е значително по евтина от съдопроизводството и арбитражната процедура.
  • поверителна – всички обстоятелства, данни и документи, които са станали известни на участниците в хода на процедурата са поверителни.
  • запазване и подобряване на отношенията – процедурата позволява на страните да преодолеят напрежението и да продължът отношенията си в името на общия интерес.
  • удобна – медиацията се провежда в неформална и приятна среда и в удобно за страните време.
  • печеливша – в медиацията и двете страни печелят тъй като постигат взаимно приемливо споразумение.