Drept administrativ general şi special

 
Dreptul administrativ reglementează în special relaţiile juridice ale statului în raport cu cetăţenii acestui stat dar şi modul de funcționare al instituţiilor administrative şi raporturile existente între ele. În cadrul dreptul administrativ se face deosebirea între dreptul administrativ general şi cel special. În acest context dreptul administrativ general stabileşte bazele şi principiile administraţiei şi ale activităţilor desfăşurate de aceasta. Acesta reglementează instituţiile judiciare esenţiale precum şi modalităţile de soluţionare care sunt aplicabile în principiu, în cadrul oricăror proceduri administrative indiferent de domeniul juridic abordat.
Dreptul administrativ special instituie reguli specifice fiecărui domeniu în legătură cu activităţi speciale ale diverselor ramuri administrative (de pildă dreptul construcţiilor, dreptul administraţiei publice locale, codul rutier).
 
Dreptul administrativ general este împărţit pentru o mai bună activitate administrativă a autorităţilor oficiale federale, în codul de procedură administrativă (Bundes- Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG) şi pentru activitatea administrativă a autorităţilor landurilor în legislaţia codului de procedură administrativă ale landurilor respective. Acestea au un conţinut foarte asemănător codului federal de procedură administrativă. Unele aspecte punctuale ale dreptului administrativ sunt reglementate prin legi speciale, cum ar fi cele privind acţiunile administrative de executarea silită la nivel central sau la nivel de land cu scopul punerii în executare a unor hotărâri administrative.
În detaliu, procedurile de drept administrativ general se aplică următoarelor situaţii:
·         decizie administrativă
·         acţiune administrativă
·         norma administrativă (ordonanţă, hotărâre de guvern, etc.)
·         statutul
·         contractul de drept public.
 
Procedura de drept administrativ reglementează modul de emitere al deciziilor administrative, mai cu seamă a:
·         cursul procedurilor generale administrative mai ales ale drepturilor şi obligaţiilor părţilor implicate
·         tipurile de proceduri speciale
 
Procedura executării silite administrative abordează subiectul impunerii aplicării hotărârilor administrative dintre care amintim:
·         penalităţi, amenzi
·         reparare cu titlu substitutiv
·         constrângerea directă
 
Dreptul administrativ special reprezintă "dreptul administrativ deosebit" care este elaborat cu scopul reglementării necesităţilor unor sarcini administrative obiective şi specifice. Dispoziţiile dreptului administrativ special sunt subsumate celor din dreptul administrativ general în sensul în care sunt bazate pe prevederile acestora, le completează sau chiar le modifică. Dreptul administrativ general poate completa pe cel administrativ special în situaţiile în care cel din urmă nu prevede reglementări speciale.
 
Structurarea sistematică a dreptului administrativ special se poate detalia după cum urmează:
·         legislaţia în domeniul ordinii publice, respectiv cea în domeniul securităţii
·         dreptul administraţiei publice locale (legi de funcţionare ale unităţilor administrative locale)
·         legislaţia privind disciplina în construcţii (organisme abilitate la nivel local)
·         dreptul administrativ şi de supraveghere în domeniul economic (de ex. codul de legi privind activitățile industriale și munca,
legislaţia în domeniul turismului şi al meseriilor, al telecomunicaţiilor, legislaţia privind concurenţa neloială)
·          legislaţia de mediu ,de ex. BImSchG (Legea federală privind protecția împotriva efectelor nocive asupra mediului ale poluării atmosferice, zgomotului, vibrațiilor și fenomenelor similare)
·         legislaţia în domeniul învăţământului preuniversitar şi universitar
Dreptul administrativ special poate fi reglementat, în funcţie de distribuţia competenţelor de legiferare, atât prin legi federale cât şi prin legi ale landurilor. Dreptul landurilor este predominant în cadrul legislaţiei în domeniul securităţii şi al dreptului administraţiei publice locale în timp ce legislaţia de mediu, legislaţia în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului precum şi cea a dreptului administrativ economic sunt reglementate cu precădere la nivel federal. Pe lângă dispoziţiile legale federale se emit deseori norme specifice de aplicare sau legislaţie suplimentară la nivel de land.
În plus există multiple domenii în care legislaţia europeană se suprapune peste dreptul administrativ special, acesta din urmă fiind influenţat de aceasta.
 
Dreptul administrativ este completat prin legislaţia de procedură administrativă, care reglementează protecţia juridică în domeniul administrativ, în special modul de organizare şi funcţionare al instanţelor judecătoreşti competente şi care reglementează modul de desfăşurare al procesului administrativ.
Legislaţia procedurală administrativă reglementează căile de protecţie juridică în raport cu acţiunile organelor administrative în faţa instanţelor cu competenţe în acest domeniu. Aceste aspecte sunt prevăzute de codul german de procedură administrativă (VwGO). Codul de procedură administrativă, prescurtat VwGO reglementează cursul procedurilor judiciare în cadrul instanţelor de drept administrativ.
 
Codul de procedură administrativă VwGO asigură în acest context doar o reglementare parţială. În cazul în care acesta nu conţine referiri la o situaţie procedurală concretă, aceasta se va desfăşura în conformitate cu Legea privind organizarea sistemului judiciar şi a codului de procedură civilă, § 173 VwGO.

 

Vă asigurăm cu plăcere asistenţă în cauze privind domeniul dreptului administrativ.